Komponenty wytaczane i polerowane

Komponenty są wytaczane i polerowane na jednej maszynie.